E-SAVJETOVANJA

Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16342

Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2021.

________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o tržištu električne energije

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16312

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021

_______________________________________________________________

Obrazac naknadne procjene učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16317

Savjetovanje je otvoreno do: 2.5.2021.

_______________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom  COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16309

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Trećeg Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16319

Savjetovanje je otvoreno do 6.5.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16240

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 1. dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 2.dio

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16228

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16263

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16259

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

___________________________________________________________________

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16017

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16188

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvijetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16200

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o tržnim standardima za jaja

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16186

Savjetovanje je otvoreno do: 10.4.2021.

___________________________________________________________________

Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o hrani

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16177

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16120

Savjetovanje je otvoreno do: 7.4.2021.

__________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15970

Savjetovanje je otvoreno do: 24.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974

Savjetovanje je otvoreno do: 4.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15998

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

___________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

___________________________________________________________________

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15905

Savjetovanje je otvoreno do: 13.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15898

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2021.

____________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednihgospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15908

Savjetovanje je otvoreno do: 25.2.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Rješenja o proglašavanju fosila dinosaura i njihovih nalazišra zaštićenim dijelovima prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15852

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15857

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15863

Savjetovanje je otvoreno do: 6.3.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje o Prijedlogu naputka o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15866

Savjetovanje je otvoreno do: 7.3.2021.

____________________________________________________________________

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15850

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2021

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15877

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja registra evidencije ugovora i naplate

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15804

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15801

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15796

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15767

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

______________________________________________________________________

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Savjetovanje je moguće pronaći  na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15697

Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15718

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete”, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15722

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2021.

____________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15344

Savjetovanje je otvoreno do 1.12.2020.

______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – MSP-ovi, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15101
______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ – POLJOPRIVREDNICI, objavljeno je izvješće s odgovorima na Vaše komentare.

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=15100

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15162

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih ktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15109

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_____________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15113

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2020.

______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15108

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

______________________________________________________________________

Tema savjetovanja je: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14964

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2020.

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15064

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15100

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

Savjetovanje je moguće pronaći poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15101

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« –provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14910

_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva
Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14909

_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14657
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14631
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14570
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 7.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14610
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14599
_______________________________________________________________________

Prijedlog Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u Međimurskoj županiji
Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14573
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14580
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14576
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14566
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
Savjetovanje je otvoreno do: 27.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14492
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica
Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14471
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14448
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14437
_______________________________________________________________________

Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14432
_______________________________________________________________________

Prijedlog Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14414
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14404
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14371
_______________________________________________________________________

Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 29.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14365
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14353
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14321
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14276
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14298
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14265
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14268
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14271
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14255
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2020.
Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14239
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14210
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14186
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Savjetovanje je otvoreno do: 24.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14152
_______________________________________________________________________

Nacrt Natječaja za provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«
Savjetovanje je otvoreno do: 17.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14135
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID 19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14096
_______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14099
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14046
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
Savjetovanje je otvoreno do: 27.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14021
_______________________________________________________________________

Nacrt Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. – 2022.
Savjetovanje je otvoreno do: 4.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14023
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13999
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja”
Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
______________________________________________________________________

Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”
Savjetovanje je otvoreno do: 24.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13970
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13967
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929
Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.
_______________________________________________________________________

Savjetovanje o Pravilniku za prijavu bolesti životinja
Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13965
_______________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o akvakulturi
Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13961
_______________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13963
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13897
_______________________________________________________________________

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19″ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898