Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Objavljeno: 23.03.2018.

Vlada RH je na sjednici usvojila Nacrt Prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Zakonom se uređuje status, ustroj, poslovi i zadaci, te članstvo i način financiranja HPK. Cilj je Zakona kroz obavezno članstvo obuhvatiti što je moguće veći broj poljoprivrednika u Hrvatsku poljoprivrednu komoru, kako bi imala vjerodostojnost u zastupanju interesa poljoprivrednika u kreiranju javnih politika vezanih uz poljoprivredu i ruralni razvoj, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj i međunarodnoj razini.


HPK je osnovana je 2009. godine Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, a članstvo je bilo obvezno za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori 2012. godine ukinuto je obvezno članstvo i uvedeno je dobrovoljno što je rezultiralo značajnim rasipanjem članova.

HPK danas broji oko 1.000 članova, koji u ukupnom broju poljoprivrednika upisanih u Upisnik čine tek 0,6%.  HPK kao krovna organizacija poljoprivrednika RH članica je krovne europske asocijacije poljoprivrednika COPA – COGECE.

Prijedlogom Zakona propisuje se obvezno članstvo u HPK za sve poljoprivrednike koji su korisnici potpore koju po barem jednoj osnovi ostvaruju iz državnog proračuna, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFPJ) ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), te dobrovoljnim, za sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik koje nisu korisnici potpora iz državnog proračuna Republike Hrvatske, EFJP ili EPFRR te fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu doprinijeti u obavljanju djelatnosti Komore i nemaju obvezu upisa u Upisnik.

Prema podacima Agencije za plaćanja, broj korisnika potpora koje po barem jednoj osnovi ostvaruju iz državnog proračuna, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznosi oko 105.000.

Reprezentativnost HPK osigurana kroz ovako definirano članstvo bit će jamac transparentnog i kvalitetnog djelovanja na korist svih poljoprivrednika.

Osnovni izvor financiranja Komore su članarine u iznosu od maksimalnih 6,00 kuna mjesečno po članu koje će se koristiti za provođenje poslova u nadležnosti Komore.

Nakon stupanja Zakona na snagu, Hrvatska poljoprivredna komora će u roku od 60 dana biti obvezna prilagoditi Statut koji sadrži i odredbe vezane uz način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore.

Preuzeto sa: http://www.mps.hr/hr/novosti/vlada-uputila-prijedlog-zakona-o-poljoprivrednoj-komori-u-sabor