ZAKON O HPK

ZAKON O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: Komora) te se uređuje njen status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja.

Članak 2.

Komora je samostalna i neovisna stručna i poslovna organizacija koja se osniva s ciljem:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore,

– edukacije i savjetovanja članova Komore,

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

II. STATUS KOMORE

Članak 3.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(3) Komora ima svoj znak i pečat.

(4) Izgled i način korištenja znaka i pečata propisuju se Statutom.

III. DJELATNOST KOMORE

Članak 4.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

– promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor,

– usklađivanje interesa članova Komore,

– praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru, izrada izvješća o rezultatima djelovanja mjera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka te zakonskih propisa na poljoprivrednu proizvodnju, te predlaganje rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvitak ruralnog prostora nadležnim tijelima,

– inicijativa, razmatranje odnosno davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih dokumenata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvitka te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja,

– razmatranje cijena usluga pravnih osoba s javnim ovlastima u području djelatnosti, ovlaštenim od ministarstva nadležnog za poljoprivredu,

– inicijativa za donošenje propisa kojima se utvrđuju ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske prakse,

– kontrola mjera ruralnog razvoja,

– vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva,

– koordiniranje djelovanja poljoprivrednih udruga,

– suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i tržništa u poljoprivredi, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, očuvanja kulturne baštine i unapređenja ruralnog prostora,

– promicanje interesa članova u inozemstvu,

– uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama,

– pripremanje i organiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih priredbi iz područja poljoprivrede i seoskog prostora,

– organiziranje stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja,

– organiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore,

– skupljanje, obrada, publiciranje i dostavljanje svih relevantnih informacija za potrebe članova Komore te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti iz područja djelatnosti,

– dodjela priznanja za uspješan rad članovima Komore,

– vođenje baza podataka iz područja djelatnosti,

– obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Članak 5.

(1) U obavljanju djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona Komora vodi evidencije o:

– članstvu u Komori,

– provedenim edukacijama,

– dodijeljenim priznanjima,

– odlukama Suda časti iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona,

– odlukama stalne arbitraže iz članka 21. ovoga Zakona te

– druge evidencije propisane Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Komora izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

Članak 6.

(1) Poslove iz članka 4. podstavka 7. i 8. ovoga Zakona Komora obavlja kao javne ovlasti.

(2) U obavljanju djelatnosti Komora uspostavlja sustav praćenja mjera iz članka 4. podstavka 3. do 8. ovoga Zakona.

IV. STATUT KOMORE

Članak 7.

(1) Statutom Komore detaljnije se uređuju naziv i sjedište; poslovi i zadaci; način učlanjenja i prestanak članstva; prava, obveze i odgovornosti članova; unutarnje ustrojstvo i poslovanje; osnivanje ispostava; način odlučivanja; sastav i djelokrug tijela Komore; trajanje mandata, način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore; način ostvarivanja javnosti rada i obavještavanja članova o radu Komore; te ostala pitanja važna za poslovanje Komore.

(2) Statutom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se i zastupanje Komore; način određivanja iznosa i način plaćanja članarine; način i rokovi za donošenje Godišnjeg financijskog plana Komore; način obavljanja nadzora financijskog poslovanja; raspolaganje imovinom; odnos prema pravnim osobama koje Komora osniva; način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore, osnovice za plaće djelatnika Komore i drugi opći akti Komore.

(3) Statut iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

(1) Za obavljanje poslova i zadataka Komore specifičnih za određeno područje nadležno tijelo Komore donosi odluku o osnivanju ispostave za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) U ispostavama iz stavka 1. ovoga članka osnivaju se sekcije u određenim područjima djelatnosti članova Komore.

(3) Način osnivanja, ustroj, poslovi i zadaci ispostava iz stavka 1. ovoga članka propisuju se Statutom Komore te statutima ispostava koje odobrava nadležno tijelo Komore.

V. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 9.

Članstvo u Komori je obvezno.

Članak 10.

(1) Članovi Komore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva.

(2) Mirovanje i prestanak članstva u Komori propisuju se Statutom.

Članak 11.

(1) Etičkim kodeksom utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi Skupština Komore.

VI. TIJELA KOMORE

Članak 12.

(1) Tijela Komore su:

– Skupština Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Skupština),

– Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor),

– Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) te

– predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: predsjednik Komore).

(2) Komora može imati i druga, stalna i povremena tijela, čiji se način osnivanja, sastav i djelokrug propisuju Statutom.

Članak 13.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore.

(2) U Skupštini se osigurava razmjerna zastupljenost članova u odnosu na poslovanje Komore kroz ispostave i sekcije.

(3) Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima.

(4) Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna većina članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog glasovala većina nazočnih članova.

(6) Način izbora predstavnika u Skupštinu propisan je Statutom.

Članak 14.

Skupština:

– donosi Statut,

– donosi godišnji program rada, godišnji financijski plan i proračun Komore,

– donosi druge opće akte Komore,

– usvaja godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće,

– bira članove Upravnog odbora,

– bira članove Nadzornog odbora,

– imenuje i razrješava predsjednika Komore,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 15.

(1) Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore,

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština,

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom,

– odlučuje o prijamu i prestanku članstva u Komori,

– imenuje i razrješava suce, vještake i tajnika Suda časti iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona,

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Upravni odbor čine predsjednik i članovi koje bira Skupština u skladu sa Statutom.

(3) Skupština može izabrati u Upravni odbor određeni broj članova, ali ne više od jedne trećine ukupnog broja, iz redova priznatih stručnjaka čiji je strukovni, istraživački, pedagoški, ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem.

(4) Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Način izbora, sastav i djelokrug Upravnog odbora propisani su Statutom.

Članak 16.

(1) Predsjednik Komore:

– zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(2) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(3) Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

(4) Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

(5) Način izbora i ovlasti predsjednika Komore propisuju se Statutom.

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

(2) Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana koje bira Skupština.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine i Upravnog odbora.

(4) Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) O obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu.

(6) Način izbora, sastav i djelokrug Nadzornog odbora propisuju se Statutom.

Članak 18.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u Komori se osniva Stručna služba.

(2) Pojedini poslovi Stručne službe mogu se obavljati u ispostavama, osnovanim u skladu s odredbom članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Radom Stručne službe upravlja tajnik, kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore, na temelju provedenog natječaja.

(4) Tajnik osigurava koordinaciju u radu ispostava osnovanih u skladu sa člankom 8. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) Tajnik odgovara za svoj rad predsjedniku Komore, Skupštini i Upravnom odboru.

(6) Ustrojstvo i djelokrug Stručne službe propisuje se Statutom.

Članak 19.

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(3) Nadležnost, sastav i način postupanja Suda časti propisuje se Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 20.

(1) Sud časti odlučuje o:

– kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore,

– kršenju Statuta,

– kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore, ako je to propisano Statutom.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Sud časti odlučuje o odgovornosti i izriče mjere određene Statutom.

Članak 21.

(1) Pri Komori djeluje stalna arbitraža koja pruža usluge posredovanja, odnosno mirnog rješavanja sporova članova Komore i drugih pravnih i fizičkih osoba.

(2) Nadležnost, sastav i način postupanja stalne arbitraže uređeni su Statutom i drugim općim aktima Komore.

VII. SURADNJA KOMORE S DRUGIM TIJELIMA

Članak 22.

(1) U obavljanju poslova i zadataka iz članka 4. ovoga Zakona Komora posebno surađuje sa:

– središnjim tijelima državne uprave,

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom veterinarskom komorom, te

– Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu i drugim ustanovama koje obavljaju djelatnost u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(2) Za obavljanje poslova i zadataka iz članka 4. ovoga Zakona nadležnim tijelima Komore mora biti osiguran pristup relevantnim bazama podataka, u skladu s odredbama posebnih propisa o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka.

Članak 23.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski plan iz članka 14. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona Skupština donosi uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj.

(2) Godišnje izvješće o radu iz članka 14. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona prije usvajanja Komora dostavlja na mišljenje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu i ruralni razvoj.

VIII. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 24.

(1) Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– državnog proračuna, za obavljanje poslova javnih ovlasti,

– članarina,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva i dr.).

(2) Statutom Komore može se propisati obveza i način određivanja te plaćanja komorskog doprinosa.

Članak 25.

(1) Članarina iz članka 24. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona je obvezna za sve članove i uplaćuje se na račun Komore.

(2) Način određivanja iznosa članarine te način i rokovi plaćanja članarine propisuju se Statutom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj imenovat će povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

– utvrdit će izborna pravila za provođenje prvih izbora za Skupštinu,

– provest će prve izbore za Skupštinu.

(3) U obavljanju svojih zadaća povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka koristit će sredstva i baze podataka ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj te Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Članak 27.

(1) Prvi izbori za Skupštinu raspisat će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Skupština će se konstituirati najkasnije u roku od trideset dana nakon provedenih izbora iz stavka 1. ovoga članka, a prvu sjednicu Skupštine sazvat će ministar nadležan za poljoprivredu i ruralni razvoj.

(3) U roku od trideset dana od sazivanja prve sjednice Skupštine bit će imenovani članovi Upravnog odbora.

(4) Statut i drugi akti potrebni za rad Komore bit će doneseni u roku od 60 dana od dana imenovanja Upravnog odbora.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/08-01/04

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.