SUD ČASTI

 

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(4) Sud časti Komore čini predsjednik i dva člana.

(5) Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(6) Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore, gdje se donosi Poslovnik o radu Suda časti.

(7) Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj je predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

(8) Član Suda časti ne može biti članom Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili stalne arbitraži.

(9) Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

(10) Postupak i uvjete kandidiranja propisuju se Pravilnikom o provođenju izbora.

(11) Rad Suda časti uređuje se Pravilnikom o radu Suda časti koji potvrđuje Upravni odbor.

(12) Članovima suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

SUD ČASTI

  • Ivica Valaško
  • Petar Pranjić
  • Antonio Šantić