NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire:

-provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

-materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

-rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Nadzorni odbor čine:

Darko Grivičić – predsjednik NO
Jakša Lović
Damir Lović