UREDBA – Izmjena strateških planova u okviru ZPP-a, preispitivanja strateških planova u okviru ZPP-a i izuzeća od kontrola

Objavljeno: 24.05.2024.

Izmjene UREDBE (EU) 2024/1468 izmjeni uredaba (EU) 2021/2115 i (EU) 2021/2116 u pogledu standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, shema za klimu, okoliš i dobrobit životinja, izmjena strateških planova u okviru ZPP-a, preispitivanja strateških planova u okviru ZPP-a i izuzeća od kontrola i kazni. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401468#d1e38-8-1

 

2024/1468

24.5.2024

UREDBA (EU) 2024/1468 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni uredaba (EU) 2021/2115 i (EU) 2021/2116 u pogledu standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, shema za klimu, okoliš i dobrobit životinja, izmjena strateških planova u okviru ZPP-a, preispitivanja strateških planova u okviru ZPP-a i izuzeća od kontrola i kazni

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) 2021/2115

Uredba (EU) 2021/2115 mijenja se kako slijedi:

1. članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) ‚obradivo zemljište’ je zemljište obrađeno za proizvodnju usjeva ili površine raspoložive za proizvodnju usjeva, ali ostavljene na ugaru; osim toga, za vrijeme trajanja obveze, to je i zemljište obrađeno za proizvodnju usjeva ili površine raspoložive za proizvodnju usjeva, ali ostavljene na ugaru, koji su ostavljeni na ugaru u skladu s člankom 31. ili člankom 70. ove Uredbe ili s člankom 22., 23. ili 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 (*1), ili s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (*2), ili s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*3);

(*1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe ( SL L 160, 26.6.1999., str. 80., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj).”

(*2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) ( SL L 277, 21.10.2005., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj).”

(*3)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 ( SL L 347, 20.12.2013., str. 487., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).”;”

(b) u stavku 4. prvom podstavku točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) bilo koje površine poljoprivrednoga gospodarstva:

i. na kojoj se nalaze obilježja krajobraza koja podliježu obvezi očuvanja u skladu s GAEC standardom 8 navedenim u Prilogu III.; ili
ii. koja je tijekom trajanja relevantne obveze poljoprivrednika utvrđena ili održavana kao rezultat ekosheme iz članka 31.

Ako države članice tako odluče, ‚prihvatljivi hektar’ može sadržavati druga obilježja krajobraza, pod uvjetom da ne prevladavaju i ne ometaju u znatnoj mjeri obavljanje poljoprivredne djelatnosti zbog površine koju zauzimaju na poljoprivrednoj parceli. Pri provedbi tog načela države članice mogu odrediti maksimalni udio poljoprivredne parcele koji je pokriven tim drugim obilježjima krajobraza.

U pogledu trajnih travnjaka s mjestimičnim neprihvatljivim obilježjima, države članice mogu odlučiti primijeniti fiksne koeficijente smanjenja za određivanje površine koja se smatra prihvatljivom;”;

2. članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Pri utvrđivanju GAEC standarda 5, 6, 7 ili 9 navedenih u Prilogu III. države članice mogu utvrditi posebna izuzeća od zahtjeva tih standarda. Ta izuzeća temelje se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima, kao što su usjevi, vrste tla i sustavi poljoprivredne proizvodnje ili oštećenja trajnih travnjaka nastala, među ostalim, zbog divljih životinja ili invazivnih vrsta, i biti ograničena u pogledu obuhvaćene površine. Posebna izuzeća utvrđuju se samo ako su potrebna i u mjeri u kojoj su potrebna za rješavanje specifičnih problema u primjeni tih standarda te ne smiju bitno ugroziti doprinos svakog od tih standarda njihovim glavnim ciljevima kako su navedeni u Prilogu III.”;

(b) umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Pri provedbi minimalnih standarda utvrđenih u skladu sa stavcima 1. i 2. države članice mogu odobriti privremena odstupanja od zahtjeva kao što su rokovi i razdoblja utvrđeni u tim standardima ako poljoprivrednici i drugi korisnici u određenoj godini zbog vremenskih uvjeta ne mogu ispuniti te zahtjeve. Opseg tih privremenih odstupanja ograničen je na poljoprivrednike i druge korisnike ili područja koji su pogođeni takvim vremenskim uvjetima, a primjenjuju se samo onoliko dugo koliko je to nužno.”;

3. u članku 31. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   U okviru ekoshema iz stavka 1. države članice uspostavljaju i osiguravaju potporu za jednu ili više shema koje, na obradivom zemljištu, obuhvaćaju prakse za održavanje neproizvodnih površina, kao što je zemljište ostavljeno na ugaru, i prakse za uspostavu novih obilježja krajobraza. Te su sheme dobrovoljne za aktivne poljoprivrednike i skupine aktivnih poljoprivrednika.”;

4. u članku 119. stavku 7. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Zahtjev za izmjenu strateškog plana u okviru ZPP-a može se podnijeti dvaput u kalendarskoj godini, podložno mogućim iznimkama koje su predviđene u ovoj Uredbi ili koje treba utvrditi Komisija u skladu s člankom 122. Osim toga, tijekom razdoblja strateških planova u okviru ZPP-a moguće je podnijeti tri dodatna zahtjeva za izmjenu strateškog plana u okviru ZPP-a. Ovaj stavak ne primjenjuje se na zahtjeve za izmjene kojima se podnose elementi koji nedostaju u skladu s člankom 118. stavkom 5.”;

5. u članku 120. dodaje se sljedeći stavak:

„Prvi stavak ovog članka ne primjenjuje se na izmjene zakonodavnih akata navedenih u Prilogu XIII. koje stupaju na snagu nakon 31. prosinca 2025. ”;

6. Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) 2021/2116

Uredba (EU) 2021/2116 mijenja se kako slijedi:

1. članku 83. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Poljoprivrednici čija maksimalna veličina poljoprivrednog gospodarstva ne premašuje 10 ha poljoprivredne površine prijavljene u skladu s člankom 69. stavkom 1. izuzimaju se od kontrola u okviru sustava uspostavljenog u skladu sa stavkom 1. ovog članka.”;

(b) u stavku 5. točka (f) briše se;
2. u članku 84. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Poljoprivrednici čija maksimalna veličina poljoprivrednog gospodarstva ne premašuje 10 ha poljoprivredne površine prijavljene u skladu s člankom 69. stavkom 1. izuzimaju se od kazni iz stavaka 1., 2 i 3. ovog članka te iz članka 85.”;

3. u članku 104. stavku 1. drugom podstavku točki (a) podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

„iv. u pogledu EPFRR-a, u vezi s rashodima korisnika i plaćanjima koja je izvršila agencija za plaćanja u okviru provedbe programa ruralnog razvoja u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013, uz iznimku članaka 96. i 97. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu korisnika koji podliježu sustavu kontrola iz članka 83. ove Uredbe;”.

Članak 3.

Prijelazne odredbe

  1. Odstupajući od članka 119. stavka 8. trećeg podstavka Uredbe (EU) 2021/2115, datum od kojeg izmjene strateških planova u okviru ZPP-a koje se odnose na izmjenama GAEC standarda 6, 7 ili 8 utvrđenima u Prilogu ovoj uredbi, koje su države članice podnijele Komisiji na odobrenje u skladu s člankom 119. stavkom 2. te uredbe, počinju proizvoditi učinke za godinu zahtjeva 2024. ne podliježe odobrenju Komisije.
  2. Odstupajući od članka 119. stavka 11. Uredbe (EU) 2021/2115, države članice mogu za godinu zahtjeva 2024. odlučiti da izmjene strateških planova u okviru ZPP-a koje se odnose na izmjene GAEC standarda 6, 7 ili 8 utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi imaju pravni učinak prije nego što ih odobri Komisija. U pogledu GAEC standarda 8, države članice mogu donijeti tu odluku samo ako za godinu zahtjeva 2024. primjenjuju shemu koja, na obradivom zemljištu, obuhvaća prakse za održavanje neproizvodnih površina, kao što je zemljište ostavljeno na ugaru, ili prakse za uspostavu novih obilježja krajobraza, kako je navedeno u članku 31. Uredbe (EU) 2021/2115.

Pri donošenju odluke iz prvog podstavka države članice osiguravaju poštovanje općih načela prava Unije, posebno načelâ pravne sigurnosti, nediskriminacije i zaštite legitimnih očekivanja poljoprivrednika i drugih korisnika, te da se uzima u obzir potreba da poljoprivrednici i drugi korisnici imaju dovoljno vremena da se usklade s izmjenama.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. točke 2. i 3. te Prilog primjenjuju se od godine zahtjeva 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2024.

 

PRILOG

Prilog III. Uredbi (EU) 2021/2115 mijenja se kako slijedi:

1. unos za „GAEC 6” zamjenjuje se sljedećim:

„GAEC 6 Minimalni zemljišni pokrov kako bi se izbjeglo golo tlo u najosjetljivijim razdobljima, kako su ga utvrdile države članice (*1). Zaštita tla u najosjetljivijim razdobljima
2. unos za „GAEC 7” zamjenjuje se sljedećim:

„GAEC 7 Plodored na obradivom zemljištu, osim usjeva koji rastu pod vodom. Države članice mogu odlučiti poljoprivrednicima i drugim korisnicima dopustiti da taj standard ispune i raznolikošću usjeva (*2). Očuvanje potencijala tla
3. unos za „GAEC 8” zamjenjuje se sljedećim:

„GAEC 8
Očuvanje obilježja krajobraza
Zabrana rezanja živica i stabala u sezoni razmnožavanja ptica i podizanja ptića
Kao mogućnost, mjere za izbjegavanje invazivnih biljnih vrsta
Održavanje neproduktivnih obilježja za poboljšanje bioraznolikosti na poljoprivrednim gospodarstvima”

(*1)  Države članice mogu posebno uzeti u obzir kratko vegetacijsko razdoblje koje proizlazi iz duljine i hladnoće zimskog razdoblja u dotičnim regijama.”;

(*2)  Plodored se sastoji od promjene usjeva na razini zemljišnih parcela (osim u slučaju višegodišnjih usjeva, trava i drugog travolikog krmnog bilja te zemljišta ostavljenog na ugaru), uključujući sekundarne usjeve kojima se primjereno gospodari.

Na temelju raznolikosti metoda uzgoja i agroklimatskih uvjeta države članice mogu u dotičnim regijama odobriti druge prakse poboljšanog plodoreda s usjevima mahunarki ili raznolikost usjeva kojima se nastoji poboljšati i očuvati potencijal tla u skladu s ciljevima ovog GAEC standarda.

Pri definiranju zahtjeva u pogledu raznolikosti usjeva države članice moraju poštovati sljedeće minimalne zahtjeve:

(a) ako veličina obradivog zemljišta poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 10 do 30 ha, raznolikost usjeva sastoji se od uzgoja najmanje dvaju različitih usjeva na obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva; glavni usjev ne smije zauzimati više od 75 % tog obradivog zemljišta;
(b) ako veličina obradivog zemljišta poljoprivrednog gospodarstva iznosi više od 30 ha, raznolikost usjeva sastoji se od uzgoja najmanje triju različitih usjeva na obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva; glavni usjev ne smije zauzimati više od 75 % tog obradivog zemljišta, a dva glavna usjeva zajedno ne smiju zauzimati više od 95 % tog obradivog zemljišta.

Države članice mogu izuzeti od obveze iz ovog standardapoljoprivredna gospodarstva:

(a) na kojima se više od 75 % obradivog zemljišta koristi za proizvodnju trava ili drugog travolikog krmnog bilja, ili je zemljište ostavljeno na ugaru, ili se koristi za uzgoj usjeva mahunarki, ili služi za kombinaciju tih upotreba;
(b) na kojima više od 75 % prihvatljive poljoprivredne površine zauzimaju trajni travnjaci ili se koristi za proizvodnju trava ili drugog travolikog krmnog bilja ili za uzgoj usjeva pod vodom tijekom znatnog dijela godine ili tijekom znatnog dijela ciklusa usjeva, ili služi za kombinaciju tih upotreba; ili
(c) koja imaju obradivo zemljište veličine do 10 ha.

Države članice mogu uvesti maksimalno ograničenje površine prekrivene jednim usjevom kako bi se spriječile velike monokulture.

Smatra se da su poljoprivrednici certificirani u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 usklađeni s ovim GAEC standardom.”;