IAKS mjere Programa ruralnog razvoja – „Održavanje suhozida“

Objavljeno: 17.05.2018.

Novost! Od ove godine moguće je na  jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.

Kao što znate, sukladno uvjetima višestruke sukladnosti suhozid, kao i druga obilježja krajobraza (živica, lokva, jarak, drvored, pojedinačno drveće, šumarak) ne smijete uklanjati ili oštećivati. Međutim, neminovan utjecaj vremenskih uvjeta i drugih faktora dovodi do promjena na tijelu suhozida koji, ukoliko se ne održavaju redovito i na tradicionalan način, trajno gube svoju formu i u konačnici nestaju kao prepoznatljivi dio krajobraza.

Cilj! Ovom operacijom sprečava se razaranje tijela suhozida uslijed nepovoljnih vremenskih faktora, zarastanja neželjenom vegetacijom te nedovoljne i neadekvatne brige kako bi se održao karakterističan izgled tradicionalnog suhozida.

Uvjet! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati već postojeći suhozid koji je tipičnog izgleda za područje, ukupne dužine minimalno 30 m, a mora se nalaziti na rubu ARKOD parcele. Suhozidi koji se nalaze unutar ARKOD parcele ili na terasama nisu trenutačno prihvatljivi za potporu.

Važno!

Da bi prijavljeni suhozid bio prihvatljiv za plaćanje, između ostalog, na ARKOD parceli na kojoj se nalazi suhozid mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost od strane poljoprivrednika koji je suhozid prijavio za plaćanje tj. parcela se mora održavati u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Suhozidi na zapuštenim i neodržavanim poljoprivrednim površinama nisu prihvatljivi za potporu.

Obveze! Korisnik je dužan pri provedbi operacije 10.1.10. Održavanje suhozida provoditi slijedeće obveze:

  • kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine
  • održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva ponovno slaganje kamena bez korištenja veziva
  • sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida
  • završiti izobrazbu koju provodi Savjetodavna služba
  • voditi evidenciju o svim provedenim obvezama na propisanom obrascu.

Poput ostalih operacije iz mjere 10, ova se operacija mora provoditi tijekom petogodišnjeg obveznog perioda. Kako biste bili sigurni da operaciju provodite na pravilan način, molimo da pročitate Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu koji je objavljen u ožujku ove godine („Narodne novine“ broj 19/2017). http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_446.html.

U Prilogu 4. Pravilnika se nalazi obrazac 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10. Održavanje suhozida koji svi korisnici operacije dužni su voditi s upisom provedenih aktivnosti o svim propisanim obvezama iz operacije.

Važno!

Provedbom operacije 10.1.10. Održavanje suhozida, održavamo već postojeće suhozide karakterističnog izgleda.

Nadomještanje dijelova suhozida koji su oštećeni ili podizanje novih biti će moguće kroz mjeru 4, podmjeru 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, operaciju 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine čija se provedba očekuje do kraja godine.

Vijest preuzeta sa: https://ruralnirazvoj.hr/informacije-o-provedbi-operacije-10-1-10-odrzavanje-suhozida/