OBAVIJEST O IZBORIMA U HPK

Uskoro će započeti aktivnosti vezane za izbore u sva tijela Komore. Izbori će...

OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu&...

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Hrvatska poljoprivredna komora raspisuje natječaj za prijam osobe na stručno ...

 • OBAVIJEST O IZBORIMA U HPK

 • OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM

 • NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Nalazite se:  

Poljoprivredni proizvođači danas su se sastali s predsjednikom Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivom Josipovićem. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore i udruga poljoprivrednih proizvođača.

 

Poljoprivredni proizvođači predložili su sljedeće:

 • 1. Ulaganje bi trebalo ići u poljoprivrednu proizvodnju koja godišnje doprinosi oko 9 milijardi kuna te zapošljava oko 100.000 građana, a ne samo u rast i troškove državne administracije zadužene za poljoprivredu. Svjesni su da će povećanje administracije biti potrebno, ali ne smije ići na štetu poljoprivredne proizvodnje

 • 2. Javnu objavu točnih iznosa dobivenih poticaja za 2012. godinu, a ne maksimalnih, kako bi se mogao dobiti uvid u transparentnost podjele poticaja.

 • 3. Intenzivnu aktivaciju Agencije za zaštitu tržišnoga natjecanja koja svojim djelovanjem treba onemogućiti bilo kakve postupke dogovaranja otkupljivača oko cijena daleko ispod onih na svjetskomu tržištu.

 • 4. Zaštitu nacionalne proizvodnje i proizvoda od prevelikoga uvoza sukladno pristupnim pregovorima u poglavlju 11: poljoprivreda i ruralni razvoj.

 • 5. Usmjerenost državne politike prema proizvodnji i plasmanu proizvoda na tržište.

 • 6. Provedbu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda članka 5. u kojem je određena obveza ministra na osnivanje Odbora za praćenje provedbe mjera uređenja tržišta, radi poboljšanja plasmana na tržištu, zaštite domaćih poljoprivrednih proizvoda te povećanja konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda u zemlji i inozemstvu.

 • 7. Izradu nove nacionalne strategije i mjera za razvoj poljoprivrede.

 

Sukladno navedenom od predsjednika RH očekuju:

 • 1. Prijedlog mjera za rješavanje problema isplate poticaja u poljoprivredi te mjera koje će doprinijeti povećanju proizvodnje i plasmanu na tržište.

 • 2. Sukladno pristupnim pregovorima EU u poglavlju 11: poljoprivreda i ruralni razvoj pronalazak rješenja za primjenu zaštitne mjere na domaće proizvode koji su od gospodarskog značaja za RH zbog prevelikoga uvoza koji ugrožava domaću proizvodnju.

 • 3. Promoviranje poljoprivredne proizvodnje kao važne grane gospodarstva koja može doprinijeti povećanju državnog proračuna.

 • 4. Osnivanje radne skupine za izradu prijedloga strategije razvitka poljoprivredne djelatnosti.

 

Predsjednik RH prof. dr. sc Ivo Josipović pokazao je razumijevanje za trenutnu situaciju u poljoprivredi, posebice u dijelu planiranja proizvodnje. Slaže se da poljoprivredni proizvođači moraju imati egzaktne podatke kako bi što bolje planirali svoju proizvodnju i kalkulirali isplativost. Pokušati će pronaći rješenja koja su moguća u okvirima ovlasti.

 

 

Ažurirano ( Utorak, 27 Kolovoz 2013 12:05 )
E-mail Ispis PDF
 

Poštovani,

 

U 2013. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se izbori na temelju Statuta (STATUT) Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13) u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 30/09, 127/10, 50/12). 

Izborima u Komori mogu pristupiti članovi Komore koji su se izjasnili o članstvu putem izjave te uplatili članarinu do 01. rujna 2013. godine kada se zatvara lista birača. Rok za prijavu do 1. rujna 2013. godine je produžen 08. kolovoza 2013. godine na 50. sjednici Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. 

 

1. IZJAVA 

2. ČLANARINA ((Sukladno odluci Skupštine Komore, prosinac 2012. godine))

Članarina u Komori određuje se u iznosu od 0,5% (nula cijelih pet posto) od izravnih plaćanja u poljoprivredi za svakog člana koji ostvaruje to pravo u skladu s posebnim propisima, odnosno pravilnicima kojima se uređuju državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s tim da je minimalni iznos članarine 120,00 kuna (sto dvadeset kuna, a maksimalni iznos članarine 20.000,00 kuna i 50% (pedeset posto) iznosa svake članarine je prihod županijske komore.

Članarinu možete uplatiti na žiro račun Komore 2340009-1110427361. U opisu plaćanja piše se članarina Komore za 2013. godinu. Poziv na broj, broj županije - 2013 (Grad Zagreb 01-2013, Zagrebačka županija 00-2013, npr. Istarska županija 052-2013).

 

Izbori za Županijske skupštine održat će se tijekom rujna 2013. godine, a izbori za tijela Komore održat će se u studenom.

 

TIJELA KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore

Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Sud časti poljoprivredne komore

 

1.       GLAVNA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 14.

1. Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici Skupština županijskih Komora.

2. Svaka županijska skupština bira predstavnike u Glavnu skupštinu Komore, proporcionalno broju članova Komore u županiji na način da na svakih započetih 30 članova županijske skupštine imaju pravo na jednog predstavnika u Glavnoj skupštini Komore, uz uvjet da je svakoj županijskoj komori zajamčen jedan mandat u Glavnoj skupštini.

3. Članovi Glavne Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 20.

1) Županijsku skupštinu pojedine županije čine svi članovi Komore iz te županije koji su uplatili od Skupštine propisanu članarinu i izjasnili se da žele biti članovi Komore (punoljetni nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta odnosno pravne osobe koje će u Skupštini predstavljati odgovorne osobe, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti).

2) Županijske komore na Izbornoj skupštini biraju predsjednika i članove županijske komore koji će biti članovi Glavne skupštine Komore.

3) Za predsjednika Županijske komore i članove Glavne skupštine Komore iz pojedine županijske komore mogu se kandidirati svi upisani članovi u jednoj županijskoj komori, obzirom na mjesto prebivališta.

4) Županijska skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Županijske skupštine.

Članak 21.

1) Prijedlog kandidature mora se dostaviti na adresu Komore, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Županijsku skupštinu (navesti županiju) Hrvatske poljoprivredne komore – prijedlog kandidature – ne otvarati«, i to u roku određenom od strane povjerenstva

Članak 25.

Izbori za predsjednika Županijskih komora i predstavnike Županijskih komora u Glavnoj skupštini provode se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na 21 izbornu jedinicu – područja županija i Grada Zagreba.

Svi članovi Komore u pojedinoj županiji ujedno su i članovi Skupštine županijske komore.

Na izbornoj Skupštini županijske komore, s liste predloženih kandidata sukladno članku 21. ovog Statuta, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Županijske komore.

Predsjednik Županijske komore ujedno postaje član Glavne Skupštine i član Upravnog odbora Komore.

Između članova Županijske skupštine među predloženim kandidatima biraju se članovi Glavne skupštine Komore, proporcionalno broju članova u određenoj županiji.

 

2.       UPRAVNI ODBOR ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 38.

Upravni odbor čine predsjednik Komore i predsjednici Županijskih komora Hrvatske poljoprivredne komore.

Članak 39.

1. Upravni odbor čine predsjednik Komore i 21 predsjednik Županijskih komora.

2. Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

3. Člana Upravnog odbora biraju Županijske skupštine, na način da je predsjednik županijske komore ujedno i član Upravnog odbora Komore.

 

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 43.

Predsjedništvo Komore čine predsjednik Upravnog odbora, tri regionalna predsjednika koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora, te jedan član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Komore.

Članak 44.

Regionalni predsjednici biraju se na Glavnoj skupštini Komore na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije: Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija), Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

Svaki član Glavne skupštine, tajnim glasovanjem bira regionalnog predsjednika svoje regije.

 

3.       PREDSJEDNIK KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 49.

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Skupštine Komore.

Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

 

4.       NADZORNI ODBOR ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 52.

Nadzorni odbor Komore čini 5 članova, koje bira Skupština iz redova članstva Komore.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik i donosi se Poslovnik o radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi drugih tijela Komore, osim Skupštine Komore.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

 

5.       SUD ČASTI ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 55.

1. Sud časti Komore čini 5 članova.

2. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik Suda i donosi Poslovnik o radu Suda časti.

3. Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

4. Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Arbitraži.

5. Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

6. Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

 

Za detaljne informacije možete se obratiti na Tel: 01 6109 809, Fax: 01 6109 810, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Mato Brlošić

E-mail Ispis PDF
 

U ponedjeljak 12. kolovoza 2013. godine u 12 sati održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede vezano za isplatu poticaja. Poljoprivredni proizvođači od sastanka su očekivali da će se sukladno obećanom s prethodnog sastanka koji je održan 08. kolovoza 2013. predložiti mjere i modeli kojima bi se razlika od 30%-40% neisplaćenih poticaja premostila.

Mjere koje su poljoprivredni proizvođači predložili:

-smanjenje ulaznih troškova,

-smanjenje troškova plaćanja za mirovinsko i socijalno osiguranje,

-prijeboj poreznog duga,

-kompenzacija s Petrokemijom d.o.o. s obzirom da oko 95% poljoprivrednih proizvođača od njih kupuje umjetno gnojivo,

-isplata poticaja iz proračuna za 2013. godinu ili

-isplata poticaja iz proračuna za 2014. godinu.    

Također, poljoprivredni proizvođači tražili su:

-mogućnost davanja prijedloga za Rebalans proračuna,

-mogućnost davanja prijedloga za izradu novog proračuna za 2014. godinu.

Poljoprivredni proizvođači zalažu se da odnos prema poljoprivrednoj proizvodnji nipošto ne smije biti „maćehinski“. U ovim kriznim vremenima, smatraju, potrebno je što više podupirati poljoprivrednu proizvodnju, udruživanje poljoprivrednih proizvođača kako bi se povećao broj zaposlenih, a ne socijalnih slučajeva.

Također, tražili su osnivanje Odbora za tržište radi poboljšanja plasmana na tržištu, zaštite domaćih poljoprivrednih proizvoda te povećanja konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda u zemlji i inozemstvu.

Ministar financija Slavko Linić na sastanku je obrazložio trenutno teško financijsko stanje u državnom proračunu te poručio prisutnima da daljnih isplata poticaja neće biti. Na žalost, proizvođači nisu dobili prijedlog mjera ili modela niti je nađeno zajedničko rješenje.

 

Sastanku su prisustvovali:

Predstavnici institucija

Ministar financija Slavko Linić

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina,

Zamjenica ministra poljoprivrede Snježana Španjol,

Pomoćnica ministra poljoprivrede prof.dr.sc. Vesna Gantner,

Pomoćnica ministra poljoprivrede Davorka Hajduković,

Pomoćnica ministra  poljoprivrede Božica Rukavina,

Savjetnica ministra poljoprivrede Zvjezdana Blažić,

Savjetnik ministra poljoprivrede Marko Dražetić,

Načelnik sektora Miljenko Rakić,

Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ante Pezo,

Direktorica Sektora za izravnu potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sanja Krivanek,

Pomoćnica ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište Željka Gudelj-Velaga,

Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije Zdravko Barać,

 

Predstavnici poljoprivrednih proizvođača

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Matija Brlošić,

Članovi Upravnog odbora HPK (Mijo Latin, Darko Juzbašić, Mato Mlinarić, Stjepan Antolić, Zlatko Orsag, Hrvoje Miljak, Zdravko Pankretić),

Predsjednik Odbora za mljekarstvo HPK Branko Garvanović,

Predsjednik Brodsko-posavske županije HPK Antun Vrakić,

Predsjednik Bjelovarsko-bilogorske županije Marijan Cenger,

Predsjednik Požeško-slavonske županije HPK Ivica Malnar,

Predsjednik Odbora za konjogojstvo Miško Šklempe,

Voditeljica odjela za regionalni razvoj HPK Tajana Radić,

Predstavnici poljoprivrednih udruga:

Predsjednik Odbora za udruge HPK Stjepan Kunovec, Antun Laslo (OPG), Mladen Kolarek (OPG), Ivan Klasnić (OPG), Nikola Pajek, Ivan Smolković (OPG), Ivan Bajić (NS BBŽ), Pokrovac Tomislav (SHS), Zvonko Pipić (SHS), Darko Dvajak, Petar Pranjić (Baranjska Brazda), Stjepan Jurinec (Udruga ratara međimurske županije), Josip Brođanac.

Ažurirano ( Utorak, 13 Kolovoz 2013 15:26 )
E-mail Ispis PDF
 

U četvrtak 08. kolovoza  2013. godine u 12 sati održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede vezano za isplatu poticaja poljoprivrednim proizvođačima.

 

Predstavnici poljoprivrednih proizvođača predložili su ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini sljedeće:

 1. Pronalazak mjera za isplatu 30% neisplaćenih poticaja.

 2. Sastanak radi dogovora oko cijene pšenice.

 3. Intenzivniju komunikaciju poljoprivrednih proizvođača i resornog ministarstva.

 4. Veću transparentnost informacija posebice u dijelu potpora. Poljoprivredni proizvođači moraju jasno znati za koja područja se planiraju sredstva.

 5. Sastanak s ministrom financija Slavkom Linićem i premijerom Zoranom Milanovićem radi isplate poticaja i izrade novog rebalansa proračuna u rujnu 2013. godine.

 

Temeljem navedenih zahtjeva dogovoreno je sljedeće:

      1. U ponedjeljak 11. kolovoza 2013. godine u 12 sati održat će se drugi sastanak s ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom. Ministarstvo poljoprivrede u međuvremenu će pripremiti nekoliko mjera koje će predložiti na sastanku kako bi se riješio problem razlike u poticajima.

     2. U ponedjeljak 11. kolovoza 2013. godine u 9 sati održat će se sastanak s ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom vezano za cijenu pšenice.

 

Sastanku su prisustvovali:

Predstavnici institucija

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina,

Zamjenica ministra poljoprivrede Snježana Španjol,

Pomoćnica ministra poljoprivrede prof.dr.sc. Vesna Gantner,

Savjetnik ministra poljoprivrede Marko Dražetić,

Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ante Pezo,

Direktorica Sektora za izravnu potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sanja Krivanek,

Pomoćnica ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište Željka Gudelj-Velaga,

Pomoćnica ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije Željka Fatović,

Predstavnici poljoprivrednih proizvođača

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Matija Brlošić, 

Članovi Upravnog odbora HPK (Mijo Latin, Darko Juzbašić, Mato Mlinarić, Stjepan Antolić, Zlatko Orsag, Hrvoje Miljak, Zdravko Pankretić),

Predsjednik Odbora za udruge HPK Stjepan Kunovec,

Predsjednik Odbora za mljekarstvo HPK Branko Garvanović,

Voditeljica odjela za regionalni razvoj HPK Tajana Radić,

Predsjednik Koordinacije seljačkih udruga Dragutin Dukić.

 

 

                                                                                       

 

 

 

Ažurirano ( Nedjelja, 11 Kolovoz 2013 11:27 )
E-mail Ispis PDF
 


Stranica 153 od 160

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi